1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
29-11-2022
Vārdadienas šodien: Andrejs, Andrievs, Andris

Rakstos

Paaugstina maksu

Domes sēdē apstiprināja maksu EUR 25,18 bez pievienotas vērtības nodokļa par kubikmetru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas veidota no maksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam EUR 11,99, un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes” EUR 13,19 (tai skaitā dabas resursu nodoklis) par vienu kubikmetru Viļakas pilsētā, Baltinavas, Kupravas, Lazdukalna, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastos.

Piešķirs arī Pateicības rakstus

Atgādinām, ka 27.oktobra Balvu novada domes sēdē pieņēma lēmumu Balvu novada Atzinības rakstus piešķirt 22 personām. Svētku sarīkojumā 18.novembrī plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā piešķirs arī Pateicības rakstus: Baltinavas pagasta iedzīvotājai INĀRAI DAUKSTEI par ilggadēju, profesionālu darbu Baltinavas pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādējādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda popularizēšanu; p/a “San-Tex” ārējā ūdensvada un kanalizācijas dienesta darbiniekam DAINIM GRIGORJEVAM par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu p/a “San-Tex”; ziedu darbnīcas Nr.8. vadītājai IRINAI KARUZINAI par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē; Bērzpils pagasta pārvaldes saimniecības pārzinim MĀRIM LAZDIŅAM par profesionālu darbu Bērzpils pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādējādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda popularizēšanu; Kubulu pagasta pārvaldes darbiniecei TATJANAI SADOVŅIKOVAI par profesionālu un nesavtīgu darbu Kubulu pagasta pārvaldē; Rugāju pagasta iedzīvotājai BIRUTAI SAULĪTEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un profesionālu un nesavtīgu darbu Rugāju pagastā; Rugāju pagasta pārvaldes darbiniecei NELLIJAI STĒRNIECEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Rugāju pagasta pārvaldē; Balvu Novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratorei DACEI TEILĀNEI par ilggadēju ieguldījumu dzimtā novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada vārda popularizēšanā; Medņevas pagasta tehniskajam strādniekam JĀNIM VANCĀNAM par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Medņevas pagasta pārvaldē; bijušajai Rugāju novada pašvaldības darbiniecei VALENTĪNAI VOITEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu pašvaldībā; Balvu novada romu mediatorei un romu biedrības “Māro” dalībniecei RASMAI ZAHARENKO par nesavtīgu darbu, pildot romu mediatora pienākumus, un Viļakas pilsētas un Balvu novada vārda popularizēšanu; Rugāju vidusskolas darbiniecei JANĪNAI ZUŠAI par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu Rugāju vidusskolā; SIA “TAKO SD” valdes priekšsēdētājam, uzņēmējam TĀLIM KORLAŠAM par iniciatīvu un ieguldījumu novada vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vides labiekārtošanā un pozitīva novada tēla veidošanā.

Uzrunās iedzīvotājus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzsācis pilotprojektu, individuāli uzrunājot iedzīvotājus, par kuriem ilgstoši nav maksāti nodokļi, lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast šādas situācijas iemeslus un rast piemērotāko risinājumu veiksmīgākai savas sociālās aizsardzības veidošanai. Vēstulē ir skaidrots, ka cilvēkiem, kam šajā laikā nebija ienākumu, arī nodokļi nebija jāmaksā. Savukārt iedzīvotājus, kuriem ienākumi ir bijuši, VID aicina izprast, kāpēc nodokļi par viņiem nav maksāti un kā rīkoties, lai tos turpmāk nomaksātu, tādējādi parūpējoties par savu sociālo aizsardzību.

Bija, ir un būs

2.novembrī Ģerboņu reģistrā apstiprināja Balvu novada ģerboni – melna vilka galva un austoša sudraba saule purpura sarkanā fonā.

Lauku labumu tirdziņš Balvos 12.novembrī

12.novembrī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš, kurā varēs iegādāties dažādus lauku labumus, mājražotāju gardumus, sezonas dārzeņus, amatniecības izstrādājumus un stādus no tuvākiem un tālākiem zemniekiem.

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat Latvijas autoceļu stāvokli ziemā?