1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
14-06-2024
Vārdadienas šodien: Justīne, Juta

Rakstos

Papildus atbalsts Ukrainas bēgļu bērniem

Lai turpinātu sniegt atbalstu Ukrainas bēgļu bērniem, arī 10. un 11.klašu skolēniem, līdzvērtīgi kā 1.-8.klasēs, ir noteikti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi, pārceļot skolēnu nākamajā klasē, – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas, kurus 18.aprīlī apstiprināja valdībā. 10. un 11.klašu skolēniem visos mācību priekšmetu kursos, kuros mācību snieguma vērtējums mācību priekšmeta kursu apguves noslēgumā vai 2022./2023. mācību gada noslēgumā ir zemāks par četrām ballēm vai arī vērtējums nav saņemts, organizē papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus ne ilgāk kā trīs nedēļas līdz 2023.gada 25.augustam.
Tāpat grozījumi paredz Ukrainas bēgļu bērniem kompensēt lingvistisko nepietiekamību mācību procesā latviešu valodā. Lai nodrošinātu plašāku atbalstu latviešu valodas apguvei, skolai būs iespējams nodrošināt bērniem individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi vispārējās izglītības programmas apguvei 1.-8.klasē, 10.-11.klasē un profesionālās izglītības programmas apguvei 1.-3.kursā. Tādējādi 2022./2023. mācību gadā būs iespējams pielāgot sasniedzamos rezultātus citos mācību priekšmetos (kursos), ja šāda pielāgošana nepieciešama, izvērtējot apgūtās izglītības atbilstību Latvijas vispārējās izglītības programmu un profesionālās vidējās izglītības programmu prasībām. Sasniedzamie rezultāti netiek pielāgoti pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības noslēguma posmā (9.klasē, 12.klasē vai atbilstošā noslēguma kursā), kur skolēns kārto valsts pārbaudījumus attiecīgās pakāpes izglītības ieguvei. Vienlaikus grozījumi paredz, ka izglītības iestāde papildus liecībai, izziņai par izglītības programmas daļēju apguvi vai citai informācijai par bērna sniegumu pievieno individuālo izglītības programmas apguves plānu.
Grozījumi arī paredz, ka izglītības iestādes vadītājam būs tiesības atskaitīt Ukrainas bēgļu bērnu no pirmsskolas izglītības vai vispārējās pamatizglītības programmas, ja bērns bez attaisnojoša iemesla 20 dienas pēc kārtas nav apmeklējis izglītības iestādi. Šobrīd Ukrainas bēgļu bērnu no izglītības iestādes atskaita, ja ir saņemts bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par izbraukšanu no valsts vai mācību turpināšanu citā izglītības iestādē. Taču ir gadījumi, kad bērns ilgstoši neapmeklē iestādi, par viņu nav nekādu ziņu, bet atskaitīšanai nav juridiska pamata. Tāpēc turpmāk šādos gadījumos tiks pieprasīta informācija no pašvaldības sociālā dienesta vai bāriņtiesas, ka bērns kopā ar likumisko pārstāvi neatrodas uzturēšanās vietas adresē. Tikai pēc tam vadītājs varēs izdot rīkojumu par obligātajā izglītības ieguves vecumā esoša bērna atskaitīšanu no pirmsskolas izglītības programmas vai vispārējās pamatizglītības programmas.

 

vadi

Veiksmes prognoze


.